Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van MTB Makelaardij B.V., Parklaan 1 5061 JV Oisterwijk.

Waarom deze privacyverklaring? 

Als je met MTB Makelaardij B.V. een samenwerking aan gaat, onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van je persoonsgegevens door MTB Makelaardij B.V. willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat MTB Makelaardij B.V. uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door 360 HealthClub B.V..

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

MTB Makelaardij B.V. verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze klanten
Bij het aangaan van een MTB Makelaardij B.V. verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en je e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder en type aan- verkoop woning.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je middels contactformulieren op de website zelf invult, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en keuze vestiging

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van je reacties op social media uitingen worden door MTB Makelaardij B.V.verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Cameratoezicht
MTB Makelaardij B.V.maakt gebruik van cameratoezicht in de verschillende clubs. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Dienstverlening
MTB Makelaardij B.V.verwerkt je gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jouzelf ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de MTB Makelaardij B.V. site waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van uw nieuwe woning.

Informeren
MTB Makelaardij B.V. verwerkt je gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van MTB Makelaardij B.V., zoals bijvoorbeeld een bevestiging van nieuwe woningen en diensten. Voor deze berichten kan je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij vragen je bij je aanmelding of je ook informatie wilt ontvangen over andersoortige producten en diensten van MTB Makelaardij B.V., producten en diensten van derden en of we je gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek
Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van MTB Makelaardij B.V.en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen.

Rapportage
MTB Makelaardij B.V.verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.

Contact met klant
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden je gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van MTB Makelaardij B.V. later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan klant- of marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Wettelijke verplichting
MTB Makelaardij B.V.

kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Maakt MTB Makelaardij B.V. gebruik van cookies?

MTB Makelaardij B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies MTB Makelaardij B.V. gebruik maakt, kun je hier lezen.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

MTB Makelaardij B.V.zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van MTB Makelaardij B.V.zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een klant van MTB Makelaardij B.V. bent, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de samenwerking. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt MTB Makelaardij B.V. bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

MTB Makelaardij B.V. maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: aanvragen via de website, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt zoals, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app en bankverkeer.

Verstrekt MTB Makelaardij B.V. gegevens aan derden?

MTB Makelaardij B.V. verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. MTB Makelaardij B.V. kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokken vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt wissing van je persoonsgegevens vragen en krijgen in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je je toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch geen wissing van de gegevens wil, indien MTB Makelaardij B.V.de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om je gegevens te laten overdragen. Hiermee kan je een kopie van je persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht MTB Makelaardij B.V. die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MTB Makelaardij B.V. of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van een van je rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan je verzoek per e-mail sturen naar info@mtbmakelaardij.nl. Of je kan per post een verzoek sturen naar:

MTB Makelaardij B.V.
T.a.v. Privacy
Parklaan 1
5061 JV  - Oisterwijk

Vermeld bij je verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie stuurt MTB Makelaardij B.V. naar aanleiding van een ontvangen verzoek een e-mail naar het bij MTB Makelaardij B.V. opgegeven e-mailadres van de klant om het verzoek per mail te bevestigen.

Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van MTB Makelaardij B.V. kun je contact opnemen met info@mtbmakelaardij.nl.